8000

Hand made wood fired partridge cup (zhe gu zhan )Jian zhan

 

Song dynasty style Jian zhan

 

The clay is from original ore (Yuan kuang)

 

Pure iron clay

wood fired zhe gu Jian zhan
8000

You may also like