Wood fired Di you zhan (dripping oil cup)
Wood fired Di you zhan (dripping oil cup)
Wood fired Di you zhan (dripping oil cup)

Wood fired Di you zhan (dripping oil cup)

Regular price $80.00

Hand made wood fired Di you zhan (dropping oil cup)

Song dynasty style Jian zhan

The clay is  from original ore (Yuan kuang)

Pure iron clay