Wood fired red tu hao(rabbit fur cup) jian zhan
Wood fired red tu hao(rabbit fur cup) jian zhan
Wood fired red tu hao(rabbit fur cup) jian zhan
Wood fired red tu hao(rabbit fur cup) jian zhan

Wood fired red tu hao(rabbit fur cup) jian zhan


Hand made wood fired Tu Hao jian zhan (rabbit fur cup)

Song dynasty style Jian zhan

The clay is  from original ore (Yuan kuang)

Pure iron clay