3500

Hand made in Jingdezhen 

140ml

Opening Glaze Green Ji Xin Cup
3500

You may also like