39900

Hand made wood fired Jianzhan tu hao zhan(rabbit fur cup) 

Song dynasty style Jian zhan

The clay is  from original ore (Yuan kuang)

Pure iron clay

Collection level Wood fired red tu hao zhan (rabbit fur cup)Jian zhan
39900

You may also like